Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések
Jelen szerződés létrejött egyrészről ön, mint látogató (továbbiakban mint felhasználó), másrészről a Visiophone kft., mint szolgáltató (továbbiakban mint szolgáltató) között, Eropolis nevű kommunikációs szolgáltatás (továbbiakban, mint szolgáltatás) igénybevételének tárgyában.
Felhasználó, email címének és/vagy telefonszámának regisztrálásával elfogadja ezen dokumentumot, valamint a szerződés részét képező adatvédelmi szabályzatot.
Azok a felhasználók, akiket a szolgáltatás nem tud azonosítani olyan felhasználóként, mint aki elfogadta és magára kötelező érvényűnek tekinti jelen szerződést, csak egyirányú kommunikációs szolgáltatást vehet igénybe, vagyis csak adatokat fogadhat, de nem küldhet.

2. Szolgáltatás leírása
A szolgáltatás jellege: kommunikációs szolgáltatás.
A szolgáltatást minden 18. életévét betöltött nagykorú felhasználó igénybe veheti. Ha a felhasználó országában a törvények nem 18 évben határozzák meg a nagykorúságot, akkor rá az ottani törvények érvényesek.
A szolgáltatás a szerződés mellékletét képező címlistában felsorolt domaineken (Internet címeken) érhető el.
Tilos a szolgáltató előzetes írásbeli egyetértő nyilatkozata nélkül a szolgáltatás, vagy bármely elemének, beleértve a képi, szöveg, program és adat állományok másolása, nyilvánosságra hozatala!

3. Felhasználó jogai
a.
 Felhasználónak joga van, jelen szerződés betartása mellett korlátozás nélkül minden ingyenes szolgáltatást ingyenesen, és minden nem ingyenes szolgáltatást igénybe venni annyi ideig, amennyi időre azt kifizette.
b. Felhasználónak joga van rendelkezni saját adataival, azokat önállóan a megfelelő helyeken módosíthatja, törölheti.

4. Felhasználó kötelezettségei
a.
 Felhasználó kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, valamint tisztában van azzal, hogy saját személyiségi jogainak védelme az ő saját feladata és felelőssége, továbbá tudomásul veszi, hogy saját adatait, képi és hang információit, a szolgáltatás igénybe vételével nyilvánosságra hozza.
b. Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során nem sérti meg a hatályos magyar, és a szolgáltatás igénybe vételének helyszínén érvényes törvényeket és jogszabályokat.
c. Nem okoz szándékosan kárt sem a szolgáltatásban, sem a szolgáltatást igénybe vevő más felhasználóknak.
d. Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltató rendszerében nem helyez el a szerzői és szomszédos jogokat sértő adatállományokat.

5. Felhasználó felelőssége
a.
 Felhasználó felelősséget vállal az általa megadott adatok valódiságáért.
b. Felhasználó csak a saját felelőségére adhat meg saját személye azonosítására alkalmas adatokat, kép és hang állományokat.
c. A felhasználó által feltöltött kép- és hangállományok szerzői jogi felelőssége kizárólag a felhasználót terhelik

 
6. Szolgáltató jogai
a.
 Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződést, és annak tárgyát képező szolgáltatást egyoldalúan, a felhasználó emailben vagy egyéb elektronikus üzenetben történő értesítésével egyidejűleg módosítsa, felmondja.
b. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, a hatályos jogszabályokat be nem tartó, vagy a többi felhasználót magatartásával zavaró felhasználókat kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből, ebben az esetben szolgáltatót semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli.
c. Szolgáltató joga azon felhasználók kiszűrése, akik nem saját adatokat adtak meg, vagy nem saját kép és hang állományokat helyeztek el a szolgáltató szerverén.
d. Szolgáltató jogait saját munkatársain keresztül gyakorolja, de a jogok egy részét átruházhatja olyan felhasználókra, akiket a többi felhasználó többségi szavazatai alapján választ ki. Jelen szerződés módosításának joga nem ruházható át, az kizárólagosan a szolgáltató joga.
e. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződést, vagy a törvényeket sértő nyilvánosságra hozott adatokat, információkat, szövegeket törölje, és a szabályokat megsértő felhasználókat, a felelősség felhasználóra hárításával kizárja a szolgáltatás további igénybe vételéből.

7. Szolgáltató kötelezettségei
a.
 Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást 99,5%-os rendelkezésre állással biztosítja a felhasználóknak.
b. Vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feladatoknak teljes mértékben eleget tesz.
c. Szolgáltató köteles figyelmeztetni minden felhasználót, az adott helyen, ahol adatokat adhat meg, arra, hogy az adott információ alkalmas-e arra, hogy a felhasználó személye beazonosítható vele.
d. Szolgáltató köteles, minden rendelkezésére bocsátott adatot védeni az illetéktelen felhasználástól.
e. A szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően telefonon szóban vagy elektronikus úton (emailben) folytatja. A szolgáltató elsősorban a felhasználó által a szolgáltatóhoz való forduláskor használt e-mail címet használja a válaszadásra

8. Szolgáltató felelőssége
a.
 Szolgáltató - a jelen pont d) alpontjában foglaltak kivételével - nem vállal felelősséget a szolgáltatás szüneteltetéséből, módosításából eredő károkért.
b. Szolgáltató felelőssége nem vonatkozik a felhasználók számítógépein futó szoftverekre, felelőssége csak a címlistában meghatározott internetcímeket kiszolgáló számítógép(ek)en futó szoftverekre vonatkozik.
c. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerződésszegő felhasználók kizárásából, adataik törléséből, módosításából eredő esetleges károkért.
d. Szolgáltató csak a fizetett szolgáltatások biztosításáért vállal felelősséget, ennek mértéke azonos a felhasználónak adott időegységre fizetett díjával.
e. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a törölt adatokért, amelyeket a szolgáltató automatikusan töröl, ha az adott felhasználó nem kívánja tovább igénybe venni a fizetős szolgáltatásokat.

9. Adatvédelmi szabályzat (melléklet)
A felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

a. A Visiophone kft - a továbbiakban: szolgáltató -, a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

b. A Visiophone kft. elkötelezi magát az felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az felhasználók számára a szolgáltatás garantált biztonságos igénybe vételére.

c. A személyes adatok kezelésének jogi háttere:
A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
c.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
c.2. Az elektronikus hírközlésről 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezések.
c.3. A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
c.4. Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet.

d. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük
d.1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
d.2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d.3. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
d.4. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
d.5. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
d.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
d.7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
d.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
d.9. közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

e. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama.
e.1. Az felhasználók személyes adatainak kezelésére a szolgáltató két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a felhasználó a jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor a megfelelő adatok kitöltésével, hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy felhasználókra, és így a magát egyéni felhasználónak deklaráló természetes személyre is vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1.) pont).
e.2. Az adatokat a szolgáltató addig kezeli, amíg a felhasználó nem törli, vagy felhasználói jogviszonya meg nem szűnik.
e.3. A szolgáltató automatikusan törli azon felhasználók valamennyi adatát, akik a szolgáltatást 6 hónapot meghaladóan folyamatosan nem veszik igénybe.

törlendő adatok megnevezése:
1. Felhasználó e-mail címe
2. Felhasználó neve
3. Felhasználó jelszava
4. Felhasználó neme
5. Felhasználó által választott "negyed"
6. Felhasználó által megadott "ország"
7. Felhasználó által megadott "régió"
8. Felhasználó által megadott "település"
9. Felhasználó telefonszáma
10 Felhasználó által megadott egyéb szöveges adatok


f. A szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai
f.1. A szolgáltató természetes személy felhasználók
-email címét;
-telefon számát;
-Nevét, amennyiben megadja teljes nevét;
-IP címét személyes adatként kezeli.
f.2. A szolgáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek
f.3. A Felhasználói licecszerződés elfogadásával egyidejűleg a felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.
f.4. A szolgáltatónak a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
f.5. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
f.6. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

g. A szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata.
A Visiophone kft a személyes adatokat az alábbi tevékenységek kapcsán kezeli.
g.1. Felhasználó által megadott adatok elektronikus, tárolása, őrzése
g.1.1. A megadott adatokról a szolgáltató biztonsági másolatot készíthet.
g.1.2. A. A szolgáltató garantálja, hogy mind az eredeti, mind pedig a másolati példányt csak az arra feljogosított alkalmazottak, részére teszi elérhetővé.
g.2. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése
g.2.1. A szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét – megfelelő felhatalmazás esetén - a szolgáltató alkalmazottai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el.
g.2.2. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy, a szolgáltató ügyfélszolgálati feladatát megbízhatóan el tudja látni, valamint követeléseit érvényesíteni tudja. A szolgáltató e cél elérése érdekében alvállalkozói és megbízottai munkáját is igénybe veheti.
g.2.3. A felhasználó adatainak a szolgáltató ügyfélszolgálati rendszeren keresztüli módosításához a szolgáltató minden, a felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a felhasználó személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot a felhasználó nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.
g.3.  Piackutatás
g.3.1. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett, tudományos, statisztikai, piackutatási célból felhasználja.
g.4. Fekete lista
g.4.1. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásból kizárt felhasználók azonosítására személyes adatokat nyilván tartani, de azt nem osztja meg harmadik személlyel, vagy más szolgáltatóval.
g.4.2. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a listára kerüléstől számított 3 hónap elteltével törli a fekete listáról.

h. Egyéb
h.1. Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait a szolgáltató a továbbiakban az érintett beazonosítását lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

i. A szolgáltató adatvédelmi felelőse: A Visiophone Kft. mindenkori ügyvezetője.
i.1. adatkezelő: Visiophone Kft.
i.2. székhely: 1037, Budapest, Bécsi út 267. 23.ép. 1.em. 2.
i.3. adatkezelés megnevezése: "honlapon történő regisztráció" megnevezésű adatkezelés
i.4. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92398/2015.

10. Egyéb rendelkezések
a.
Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a fent a szerződésben hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
b. A jelen szerződésből eredő vitát a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

11. Címlista (melléklet)
szexpartner.szex.hu
szexrandi.szex.hu
szexoldalak.szex.hu
chat.szex.hu
szexchat.szex.hu
leszbi.szex.hu
biszex.szex.hu
videochat.szex.hu
profi.szex.hu
sexpartner.sex.hu
chat.sex.hu
bisex.sex.hu
videochat.sex.hu
hetero.sex.hu
bdsm.sex.hu
swinger.sex.hu
eropolis.city.hu
szex.city.hu
eropolis.erotika.hu
eropolis.erotica.hu
porno.co.hu
eropolis.hu
szex.org
szex.org.hu
szexorg.hu
sex.org.hu
sexorg.hu
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, az elérhető internetcímek listájának módosítására.

Felhasználói feltételek "Házirend"

Beköltöznél Eropolisba?
Elfelejtetted a jelszavad?
Információ
A felhasználói élmény biztosításához Eropolis cookie-kat használ.
Tudj meg többet.     Rendben, elfogadom.